Echtscheiding

Echtscheiding bij de notaris-mediator: het hele traject bij een persoon

Een echtscheiding is een heftige periode. In een bos van verdriet, woede, frustratie, teleurstelling en vragen aan je man/vrouw, en zorgen hoe het nu met jou en je kinderen komt, moet je dan ook nog oog hebben voor het zakelijke aspect, de verdeling, alimentatie en het maken van afspraken. Het lijkt wel alsof alles tegelijk over je heen komt.

Aan een vechtscheiding, en heftige juridische procedures, heeft niemand iets. Er zijn alleen maar verliezers, en helaas zijn dat maar al te vaak kinderen.

Maar hoe moet dat dan. Je bent het niet met elkaar eens, er zijn tegenstrijdige belangen, naast verwijten en verdriet. Maar: als je beiden voor ogen kunt houden dat je er tezamen goed uit moet komen, (met name vanwege de kinderen), en dat het allemaal niet te lang moet duren, kun je samen bij een mediator de scheiding regelen.

Het voordeel van een notaris-mediator is, dat je het gehele traject bij een persoon terecht komt:

Je hoeft niet apart een procedure bij een advocaat, rechtbank te volgen, gevolgd door een verdeling van de woning: alles kan door een persoon worden geregeld: de notaris-mediator.

De notaris is bij voorbaat al onafhankelijk en onpartijdig, en oplossingsgericht, anders dan bij advocaten. Voorts heeft de notaris verstand van zaken, hoe het nou juridisch zit. Als de notaris ook nog mediator is, kan gezorgd worden dat er vragen op antwoorden komen, dat het gesprek, het contact van de ex-partner nu, maar ook in de toekomst (kinderen) beter verloopt.

Het echtscheidingstraject bij de notaris-mediator

A. INTAKE /GEVOLGD DOOR GESPREKKEN

Er vindt een eerste gesprek plaats, kosteloos en vrijblijvend. Er wordt besproken wat uw situatie is, en of echtscheidingsmediation voor u geschikt is. Er vindt een inventarisatie plaats van de zaken welke te regelen zijn.

In de gesprekken die volgen wordt steeds duidelijker en steeds meer ook feitelijk uitgewerkt wat in het convenant (uw overeenkomst) komt te staan. U krijgt ook zelf vaak ” huiswerk” mee, om bepaalde zaken uit te zoeken, of om te kijken of er beslissingen kunnen komen.

B. CONVENANT

Een convenant is een overeenkomst. In het convenant staan uw afspraken van de echtscheiding, voor nu, maar ook afspraken voor de toekomst. Dit convenant is het resultaat van de gesprekken, en gaat uiteindelijk naar de rechtbank toe.

 

WAT STAAT ER IN EEN CONVENANT

 • VOORLOPIGE SITUATIE
  Een regeling hoe het nu moet, nu de echtscheiding pas in gang is gezet. Afspraken over het wonen, betaling van kosten, of dat bijvoorbeeld een partner op zoek gaat naar andere woonruimte, of dat een partner voor een bepaalde periode alleen met de kinderen in de woning woont, tijdelijke omgangsregeling, en regeling over de inkomsten en kosten.

 • OUDERSCHAPSLAN
  Hele belangrijke regelingen (bovendien verplicht) over de opvoeding van de kinderen, hun woonsituatie, omgangsregeling, informeren van ouders naar elkaar toe, kosten, kinderbijslag.

 • ALIMENTATIE
  – Kinderalimentatie
  – Partneralimentatie
 • PEILDATUM
  Vanaf welke datum is ieder zelf verantwoordelijk voor zijn financiele zaken.

 • VERDELING GOEDEREN
  Afspraken, met termijnen, en hoe een en ander geregeld wordt, over:
  – Inboedel en overige zaken;
  – Banksaldi;
  – Spaarloonregelingen;
  – Spaarpolissen; lijfrente;
  – Bedrijf;
  – Vervoermiddelen;
  – Erfenissen/Schenkingen uit het verleden van familie;
  – Schulden;
  – Betaling/teruggave Inkomstenbelasting;
  – Bepaalde kosten, abonnementen;
  – Woning; verkoop ? of verdeling? meerwaarde, minderwaarde;
  – Hoogte van hypotheekschuld; aan de hypotheek gekoppelde  spaarprodukten;
  – Opgebouwde pensioenen.

C. RECHTBANK

Helaas is een zogenaamde ” flitsscheiding” (scheiden zonder rechter, maar via notaris/advocaat) niet meer mogelijk. Dit betekent dat het convenant, dus het stuk met al uw afspraken, moet worden ingediend bij de rechtbank. Dat indienen mag (nog) niet door de notaris, dat moet via een advocaat, die eigenlijk verder geen handelingen meer verricht, hooguit u een bevestiging vraagt en de stukken naar de rechtbank stuurt.

Omdat de flitsscheiding niet meer mogelijk is, vinden veel mensen dit traject via rechtbank, met indiening via een advocaat onnodig omslachtig en kostenverhogend (griffierechten/advocaatkosten).

Om de kosten zo laag mogelijk te houden vragen wij de mensen vaak zelf bepaalde stukken op te halen bij de gemeente (huwelijksakte, uittreksel gemeente, geboorteakten minderjarige kinderen).

U hoeft niet bij de rechtbank te verschijnen. De rechtbank geeft de beschikking af; de echtscheiding wordt ingeschreven bij de gemeente (nadat u weer een stuk heeft ondertekend, dat u berust in de uitspraak van de rechtbank).

D. VERDELING WONING

Indien een echtgenoot de woning overneemt, maakt de notaris de verdelingsakte op. Voorts verzoekt de notaris de bank van de hypotheek dat de echtgenoot, die niet de woning verkrijgt, niet meer aansprakelijk is voor de hypotheek (ontslag hoofdelijkheid). Soms is er een nieuwe hypotheekakte (te tekenen bij de notaris) nodig om de ex-echtgenoot uit te kopen.

De verdelingsakte wordt pas getekend als de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente, en als de bank bevestigd heeft dat de andere echtgenoot niet meer aansprakelijk is voor de hypotheek.

E. TESTAMENT

Het is goed met de notaris na te gaan of u na de echtscheiding nog een (ander) testament dient op te stellen.

Zogenaamde ” langstlevende testamenten” zijn niet automatisch van de baan als de echtscheiding is uitgesproken. De testamenten moeten soms worden herroepen bij de notaris.

Ook is het zo dat uw ex nog steeds zich mag bemoeien met uw erfenis. Dat kan zo zijn als u minderjarige kinderen heeft. Bij uw overlijden erven uw minderjarige kinderen, die niet zelf mogen beslissen. Uw ex beslist dus, voor de kinderen, over de uitvaart, uw goederen, banksaldi, ofwel de afwikkeling van uw erfenis. Voorts beheert hij/zij de erfenis voor uw kinderen, terwijl hij/zij als ouder ook het genot heeft van deze goederen, ofwel uw erfenis. Ook kan het zijn, dat als een kind vervolgens overlijdt, dat uw ex uw erfenis daarmee in handen krijgt.

Middels een testament, op te stellen bij de notaris, is dit allemaal uit te sluiten. U kunt dan zelf bepalen wie uw erfenis, uit naam van uw minderjarige kinderen, moet regelen. De notaris helpt u hiermee. 

Een korte bespreking is kosteloos en vrijblijvend.